*ท่านไม่สามารถเข้าสู่ระบบผ่านทาง Smart Phone และ Tablet ได้ เนื่องจากระบบยังไม่รองรับอุปกรณ์ดังกล่าว กรุณาทำรายการผ่าน Desktop PC / Labtop

โครงการประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการโดยองค์กรภายนอก
The External Quality Assessment Schemes in Clinical Laboratory

ปฏิทินกิจกรรม | Schedule

15 Apr, 2021 Official holiday (Songkran holiday)

กำหนดปิดรับผลออนไลน์ | Closing Date

H-EQAM 1/2020 TRIAL H6401

22 APRIL 2021

EQAC TRIAL 294

30 APRIL 2021


สถานะการดำเนินโครงการ ประจำปี 2564 | Schemes's Status 2021

คำถามที่พบบ่อย | FAQ

Username ของท่าน คืออีเมล์ที่ใช่ในการสมัครสมาชิก หากท่านไม่ทราบกรุณาติดต่อ “ผู้สมัครสมาชิก” หรือสอบถามเจ้าหน้าที่ ที่หมายเลข 02 412 3441 (ในวันและเวลาทำการ)

รหัสผ่านของท่าน เป็นรหัสเดียวกับการสมัครสมาชิก ท่านสามารถ

  1. ค้นหารหัส ได้ที่ “กล่องอีเมล์” ที่เป็น Username โดยหาเมล์ที่ชื่อว่า noreply.eqamtmu@gmail.com 
  2. หรือ หากไม่พบท่านสามารถกด “Forgot Password” และยืนยันอีเมล์ใหม่ ตามขั้นตอน “ลืมรหัสผ่าน”

หากสมาชิกทำ “รายการสมัคร” และ “ชำระเงินครบถ้วน” แต่ยังไม่ได้รับตัวอย่างทดสอบ ให้สมาชิกติดต่อศูนย์ฯ เพื่อให้เจ้าหน้าตรวจสอบรายการสมัคร หรือตรวจสอบรายการจัดส่งพัสดุของท่าน

เมื่อได้รับตัวอย่างแล้ว ให้ท่านตรวจสอบความสมบูรณ์ของตัวอย่างทันที หาก “ชำรุด” / “เสียหาย” / “ไม่ครบถ้วน” มีผลต่อคุณภาพในการทดสอบ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ประจำโครงการ เพื่อขอตัวอย่างใหม่โดยทันที หากเลยกำหนดรับผล “อาจไม่ได้ตัวอย่างใหม่/และหรือไม่ได้รับการประเมิน”

ทางศูนย์ฯ เปิดรับสมัครสมาชิกทางออนไลน์ ตั้งแต่ต้นเดือน กรกฎาคม – ตุลาคม เป็นประจำทุกปี โดยท่านสามารถติดตามข่าวสารการสมัครได้ที่หน้าเว็บไซต์  www.mt.mahidol.ac.th

การสมัครสมาชิก ประจำปี 2564 | Participation 2021

การสมัครสมาชิก ประจำปี 2565 | Participation 2022

ศูนย์พัฒนามาตรฐานและการประเมินผลิตภัณฑ์
Center for Standardization and Product Validation

Faculty of Medical Technology, Mahidol University
2 Wang Lang Rd. Sirisaj, Bangkok Noi, Bangkok, Thailand 10700

งานบริการสมาชิก | Customer Service

งานสนับสนุนสมาชิก | Customer Support

เวลาให้บริการ : วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 09.00 น. - 12.00 น. และ 13.00น. - 16.00 น. หยุดวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดราชการ
Service Time : Monday - Friday 9.00 AM - 12.00 AM and 1.00 PM - 4.00 PM. Closed : Saturday - Sunday and Thailand's official holidays.

Copyright © 2020-2021 Center for Standardization and Product Validation, Faculty of Medical Technology, Mahidol University. All Rights Reserved.