ยื่นคำขอให้ดำเนินการ

Request

1. คำขอสมัครสมาชิกเพิ่มเติม

ท่านได้จะได้รับเมลตอบกลับ หลังจากทางโครงการฯ พิจารณาผลแล้ว (ประมาณ 15 วันทำการ)

2. คำขอคืนเงินค่าธรรมเนียม

ท่านจะได้รับเมลตอบกลับ หลังจากคณะเทคนิคการแพทย์ ได้อนุมัติคืนเงินให้กับท่าน (ประมาณ 45 วันทำการ)

3. คำขอสำเนาเอกสาร

ท่านจะได้รับเอกสารที่ขอสำเนา / แจ้งผลการสำเนา หลังจากที่ผู้มีอำนาจให้สำเนาเอกสารอนุมัติ (ประมาณ 15 วันทำการ)

4. คำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลสมาชิก และที่อยู่จัดส่งตัวอย่าง

ท่านจะได้รับเมลตอบกลับ หลังจากเจ้าหน้าที่ทำรายการแก้ไขเสร็จสิ้น (ประมาณ 7 วันทำการ)

5. คำขอยกเลิกสมาชิก

ท่านจะได้รับเมลตอบกลับ หลังจากเจ้าหน้าที่ทำรายการยกเลิกเสร็จสิ้น (ประมาณ 7 วันทำการ)

*วันทำการ หมายถึง วันปฏิบัติงานของทางราชการ ไม่รวมวันหยุดเสาร-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ
**กรณีเกินกำหนดข้างต้น ท่านยังไม่ได้รับการตอบกลับ กรุณาติดต่อได้ที่ 02 441 4376 ต่อ 2516