ติดต่อเรา

Contact us

ผู้ประสานงานโครงการ

ประสานงานด้านการจัดส่งตัวอย่าง การรายงานผล การประเมินผล ประกาศนียบัตร

EQAC

ทนพญ.ประภาพร ฐานุตรกุล
092 216 6571
eqacmumt@gmail.com

EQACM

อ.ดร.มยุรี ชนะสกุลนิยม
02 441 4376 ต่อ 2524
092 216 6571
eqacmmumt@gmail.com

EQAH & EQAT

นว.นงกนก ขณะรัตน์
02 441 4376 ต่อ 2521
082 172 2663
eqahmumt@gmail.com
eqatmumt@gmail.com

EQAP

ทนพญ.ปาริฉัตร วิจารณ์พล
02 441 4376 ต่อ 2832
097 079 9379
eqap.mahidol@gmail.com

B-EQAM & H-EQAM

ทนพญ.ศิริลักษณ์ วิริยะอัครเดชา
082 212 2557
02 411 2258 ต่อ 171
eqammtmu@gmail.com

UC-EQAM

นวพ.ณพวัฒน์ ตัญกาญจน์
065 242 2660
02 411 2258 ต่อ 171
eqammtmu@gmail.com

EQAI: SYP

ทนพ.สุธี วรนุช
080 982 5570
02 441 4376 ต่อ 2528
eqai.mahidol@gmail.com

EQAI: HBV & HCV

นวพ.วริศรา ประทิบอาราม
02 441 4376 ต่อ 2529
eqai.mahidol@gmail.com

EQAB

ทนพญ.พีรดา พืชพิสุทธิ์
02 441 4376 ต่อ 2530
eqab.mtmu@gmail.com

ผู้ประสานงานศูนย์พัฒนามาตรฐานและการประเมินผลิตภัณฑ์

ประสานงานด้านการรับสมัครสมาชิก การชำระเงิน การเข้าใช้งานระบบเว็บไซต์ ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น ข้อร้องเรียน
02 441 4376 ต่อ 2512
063 895 1287
eqamtmu@gmail.com
ฐิติวัชร์ โลหะพิทักษ์ (โจ้)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ext. 2512
ชนม์นิภา พันตะกรุด (ฝน)
นักวิทยาศาสตร์
ext. 2511
ภาคภูมิ กำจัด (ภาค)
นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
ext. 2513

*หมายเหตุ
อ. ย่อมาจาก อาจารย์
ดร. ย่อมาจาก ดอกเตอร์ (Ph.D.)
ทนพ. ย่อมาจาก นักเทคนิคการแพทย์
ทนพญ. ย่อมาจาก นักเทคนิคการแพทย์หญิง
นว. ย่อมาจาก นักวิทยาศาสตร์
นวพ. ย่อมาจาก นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์