ติดต่อเรา

Contact us

ผู้ประสานงานโครงการ | Schemes contact person

ประสานงานด้านการจัดส่งตัวอย่าง การรายงานผล การประเมินผล ประกาศนียบัตร
EQAS items distribution, Result submission, Assessment & Report issuing, Certificate issuing

EQAC

นว.ชนม์นิภา พันตะกรุด

Ms. Chonipa P.

Scientist

(+66) 092 216 6571
eqacmumt@gmail.com

EQAC

ทนพญ.ประภาพร ฐานุตรกุล

Ms. Prapaporn T.

Medical Technologist,
Professional Level

eqacmumt@gmail.com

EQACM

อ.ดร.มยุรี ชนะสกุลนิยม

Lect. Dr. Mayuree C.

Coordinator

(+66) 02 441 4376 ext. 2524
(+66) 092 216 6571
eqacmmumt@gmail.com

EQAH & EQAT

นว.นงกนก ขณะรัตน์

Ms. Nongkanok K.

Scientist

(+66) 02 441 4376 ext. 2521
(+66) 082 172 2663
eqahmumt@gmail.com
eqatmumt@gmail.com

EQAP

ทนพญ.ปาริฉัตร วิจารณ์พล

Ms. Parichat W.

Medical Technologist

(+66) 02 441 4376 ext. 2832
(+66) 097 079 9379
eqap.mahidol@gmail.com

B-EQAM & H-EQAM

ทนพญ.ศิริลักษณ์ วิริยะอัครเดชา

Ms. Sirilak W.

Medical Technologist,
Professional Level

(+66) 082 212 2557
(+66) 02 411 2258 ext. 171
eqammtmu@gmail.com

UC-EQAM

นวพ.ณพวัฒน์ ตัญกาญจน์

Mr. Noppawat T.

Medical Scientist

(+66) 065 242 2660
(+66) 02 411 2258 ext.171
eqammtmu@gmail.com

EQAI: SYP

ทนพ.สุธี วรนุช

Mr. Suthee W.

Medical Technologist

(+66) 080 982 5570
(+66) 02 441 4376 ext. 2528
eqai.mahidol@gmail.com

EQAI: HBV & HCV

นวพ.วริศรา ประทิบอาราม

Ms. Warisara P.

Medical Scientist

(+66) 02 441 4376 ext. 2529
eqai.mahidol@gmail.com

EQAB

ทนพญ.พีรดา พืชพิสุทธิ์

Ms. Peerada P.

Medical Technologist

(+66) 02 441 4376 ext. 2530
eqab.mtmu@gmail.com

ผู้ประสานงานศูนย์พัฒนามาตรฐานและการประเมินผลิตภัณฑ์

ประสานงานด้านการรับสมัครสมาชิก การชำระเงิน การเข้าใช้งานระบบเว็บไซต์ ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น ข้อร้องเรียน
Enrollment, Payments, e-Service e.g.; new account generating, forgot password., suggession, opinions and complaints.
02 441 4376 ext. 2512
063 895 1287
eqamtmu@gmail.com
ฐิติวัชร์ โลหะพิทักษ์ (โจ้)

Mr. Thitiwat L.

General Administration Officer

Enrollment & Payments

ext. 2512
ชนม์นิภา พันตะกรุด (ฝน)

Ms. Chonnipa P.

Scientist

Request and Registration

ext. 2511
ภาคภูมิ กำจัด (ภาค)

Mr. Parkbhum K.

Medical Scientist

Suggession, opinions and complaints.

ext. 2513

*หมายเหตุ
อ. ย่อมาจาก อาจารย์
ดร. ย่อมาจาก ดอกเตอร์ (Ph.D.)
ทนพ. ย่อมาจาก นักเทคนิคการแพทย์
ทนพญ. ย่อมาจาก นักเทคนิคการแพทย์หญิง
นว. ย่อมาจาก นักวิทยาศาสตร์
นวพ. ย่อมาจาก นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์