ติดต่อเรา

Contact us

ผู้ประสานงานโครงการ

ประสานงานด้านการจัดส่งตัวอย่าง การรายงานผล การประเมินผล ประกาศนียบัตร

EQAC

ทนพญ.ประภาพร ฐานุตรกุล
eqacmumt@gmail.com

EQACM

อ.ดร.มยุรี ชนะสกุลนิยม
eqacmmumt@gmail.com
02 441 4376 ต่อ 2512

EQAH

ทนพญ.ภูษณิศา โคติวงษา
eqahmumt@gmail.com
081 620 6394

EQAT

ผศ.ดร.ธิติกานต์ สิทธิเวช
eqatmumt@gmail.com
098 910 1860

EQAP

ทนพญ.ปาริฉัตร วิจารณ์พล
eqap.mahidol@gmail.com
02 441 4376 ต่อ 2832
097 079 9379

B-EQAM

H-EQAM

ทนพญ.ศิริลักษณ์ วิริยะอัครเดชา
eqammtmu@gmail.com
02 411 2258 ต่อ 171

UC-EQAM

ทนพ.ณพวัฒน์ ตัญกาญจน์
eqammtmu@gmail.com
02 411 2258 ต่อ 171

EQAI: SYP

ทนพ.สุธี วรนุช
eqai.mahidol@gmail.com
080 982 5570

EQAI: HBV

นวพ.วริศรา ประทิบอาราม
eqai.mahidol@gmail.com

EQAB

ทนพญ.พีรดา พืชพิสุทธิ์
eqab.mtmu@gmail.com

ผู้ประสานงานศูนย์พัฒนามาตรฐานและการประเมินผลิตภัณฑ์

ประสานงานด้านการรับสมัครสมาชิก การชำระเงิน การเข้าใช้งานระบบเว็บไซต์ ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น ข้อร้องเรียน
02 441 4376 ต่อ 2512
063 895 1287
eqamtmu@gmail.com
ฐิติวัชร์ โลหะพิทักษ์ (โจ้)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ชนม์นิภา พันตะกรุด (ฝน)
นักวิทยาศาสตร์
ภาคภูมิ กำจัด (ภาค)
นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์

*หมายเหตุ
อ. ย่อมาจาก อาจารย์
ดร. ย่อมาจาก ดอกเตอร์ (Ph.D.)
ทนพ. ย่อมาจาก นักเทคนิคการแพทย์
ทนพญ. ย่อมาจาก นักเทคนิคการแพทย์หญิง
นว. ย่อมาจาก นักวิทยาศาสตร์
นวพ. ย่อมาจาก นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์