เกี่ยวกับเรา

About Us

โครงการประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการโดยองค์กรภายนอก​

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล​

โครงการประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการโดยองค์กรภายนอก (The External Quality Assessment Schemes in Clinical Laboratory)
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เปิดให้บริการแก่สมาชิก ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2528 โดยการริเริ่มของ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ วีกุล วีรานุวัตติ์ คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ท่านแรก ที่ตระหนักถึงความสำคัญของการควบคุมคุณภาพในการตรวจวิเคราะห์ ของห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ให้มีมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล นับเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนามาตรฐานการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ทางการแพทย์ในประเทศไทย และในภูมิภาคอาเซียน

ปัจจุบันคณะเทคนิคการแพทย์ ได้เปิดให้บริการ จำนวน 11 โครงการ ครอบคลุมทั้ง 5 สาขา ดังนี้

1. สาขาเคมีคลินิก
1.1 โครงการประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการเคมีคลินิกโดยองค์กรภายนอก
(The External Quality Assessment Scheme in Clinical Chemistry; EQAC)
1.2 โครงการประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการด้านสารบ่งชี้โรคหัวใจโดยองค์กรภายนอก
(The External Quality Assessment Scheme in Cardiac Markers; EQACM)
1.3 โครงการประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการด้านฮอร์โมนโดยองค์กรภายนอก
(The External Quality Assessment Scheme in Hormones; EQAH)
1.4 โครงการประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการด้านสารบ่งชี้มะเร็งโดยองค์กรภายนอก
(The External Quality Assessment Scheme in Tumor Markers; EQAT)

2. สาขาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก
2.1 โครงการประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการจุลทรรศนศาสตร์คลินิกโดยองค์กรภายนอก:
การทดสอบความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (The External Quality Assessment
Scheme in Clinical Microscopy: Complete Blood Count; B-EQAM)
2.2 โครงการประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการจุลทรรศนศาสตร์คลินิกโดยองค์กรภายนอก:
การตรวจสเมียร์เลือด (The External Quality Assessment Scheme in
Clinical Microscopy: Blood Film Examination; H-EQAM)
2.3 โครงการประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการจุลทรรศนศาสตร์คลินิกโดยองค์กรภายนอก:
ภาพถ่ายตะกอนปัสสาวะ และภาพถ่ายสเมียร์เลือด (The External Quality
Assessment Scheme in Clinical Microscopy: Urine – Cytohematology
Proficiency Test; UC-EQAM)

3. สาขาปรสิตวิทยา
โครงการประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการทางปรสิตวิทยาโดยองค์กรภายนอก
(The External Quality Assessment Scheme in Parasitology; EQAP)

4. สาขาภูมิคุ้มกันวิทยา
4.1 โครงการประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการทางภูมิคุ้มกันวิทยาโดยองค์กรภายนอก:
การตรวจซิฟิลิส (The External Quality Assessment Scheme in Clinical
Immunology: Syphilis Serology; EQAI: Syphilis)
4.2 โครงการประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการทางภูมิคุ้มกันวิทยาโดยองค์กรภายนอก:
การตรวจไวรัสตับอักเสบบี (The External Quality Assessment Scheme
in Clinical Immunology: Hepatitis B virus serology; EQAI: HBV)

5. สาขาแบคทีเรียวิทยา
โครงการประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการทางแบคทีเรียวิทยาโดยองค์กรภายนอก (The External Quality Assessment Scheme in Bacteriology; EQAB)
– การย้อมสีแกรม (Gram stain; GRAM)
– การย้อมสีแบคทีเรียทนกรด (Acid fast bacilli stain; AFB)
– การวินิจฉัยเชื้อแบคทีเรียและการทดสอบความไวต่อสารต้านจุลชีพ (Bacterial identification and susceptibility testing; IDEN & AST)