โครงการประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการทางปรสิตวิทยาโดยองค์กรภายนอก

The External Quality Assessment Scheme in Parasitology

คู่มือสมาชิก | Handbook

ค่าธรรมเนียมสมาชิกรายปี

2,000.00

EQAP -2024 detail
โครงการประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการทางปรสิตวิทยาโดยองค์กรภายนอก
ภาควิชาเทคทิคการแพทย์ชุมชน
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
02 441 4371 ต่อ 2832
097 079 9379
eqap.mahidol@gmail.com