โครงการประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการจุลทรรศนศาสตร์คลินิกโดยองค์กรภายนอก

The External Quality Assessment Scheme in Clinical Microscopy; EQAM
คู่มือโครงการ
เอกสารรายงานผล

ภาควิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
02 411 2258 ต่อ 171

Phone

eqammtmu@gmail.com

E-mail