โครงการประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการจุลทรรศนศาสตร์คลินิกโดยองค์กรภายนอก

The External Quality Assessment Scheme in Clinical Microscopy

ค่าธรรมเนียมสมาชิกรายปี

B-EQAM : 3,500.00

H-EQAM : 3,500.00

UC-EQAM : 1,500.00

โครงการประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการจุลทรรศนศาสตร์คลินิกโดยองค์กรภายนอก
ภาควิชาจุลทรรศศาสตร์คลินิก
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
B-EQAM & H-EQAM : 082 212 2557
UC-EQAM : 065 242 2660
02 411 2258 ต่อ 171
eqammtmu@gmail.com