โครงการประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิกโดยองค์กรภายนอก

The External Quality Assessment Scheme in Clinical Immunology; EQAI
รายละเอียดโครงการ
คู่มือการรายงานผล
คู่มือสมาชิก
ข่าวสารประชาสัมพันธ์

Trial 4/2565

โครงการได้ทำการจัดส่งตัวอย่างการทดสอบให้สมาชิกเรียบร้อยแล้ว
เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2565 new

ผลประเมินการทดสอบ Trial 3/2565

สมาชิกสามารถดาวน์โหลดผลการประเมินการทดสอบ Trial 3/2565 ได้แล้วในระบบเว็บไซต์ของสมาชิก

Tentative Report
รายงานผลเบื้องต้น

TRIAL 1-2020 (1/2563)

มีนาคม 2563

TRIAL 2-2020 (2/2563)

มิถุนายน 2563

TRIAL 3-2020 (3/2563)

ตุลาคม 2563

TRIAL 4-2020 (4/2563)

ธันวาคม 2563

Primary Result

Syphilis Serology

TRIAL 1-2022 (1/2565)

Syphilis Serology : มีนาคม 2565

TRIAL 2-2022 (2/2565)

Syphilis Serology : พฤษภาคม 2565

TRIAL 3-2022 (3/2565)

Syphilis Serology สิงหาคม 2565

TRIAL 4-2021 (4/2565)

Syphilis Serology พฤษจิกายน 2564 new

Hepatitis B Virus Serology

TRIAL 1-2022 (1/2565)

Hepatitis B Virus Serology : มีนาคม 2565

TRIAL 2-2022 (2/2565)

Hepatitis B Serology : พฤษภาคม 2565

TRIAL 3-2022 (3/2565)

HBV Serology สิงหาคม 2565

TRIAL 4-2022 (4/2565)

HBV Serology พฤศจิกายน 2565 new

Final Report
รายงานผลฉบับสมบูรณ์
Syphilis Serology

TRIAL SE-01-22-1 (1/2565)

มีนาคม 2565

TRIAL SE-01-22-2 (2/2565)

มิถุนายน 2565

TRIAL SE-01-22-3 (3/2565)

กันยายน 2565 new

TRIAL SE-01-21-4 (4/2564)

ธันวาคม 2564

Hepatitis B Virus Serology

TRIAL SE-02-22-1 (1/2565)

มีนาคม 2565

TRIAL SE-02-22-2 (2/2565)

มิถุนายน 2565

TRIAL SE-02-22-3 (3/2565)

กันยายน 2565
new

TRIAL SE-02-21-4 (4/2564)

ธันวาคม 2564

Annual Report
รายงานผลประจำปี 2564

ภาควิชาจุลชีววิทยาคลินิกและเทคโนโลยีประยุกต์

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
02 441 4376 ต่อ 2528, 2529

Phone

080 982 5570

Mobile phone

eqai.mahidol@gmail.com

E-mail