โครงการประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิกโดยองค์กรภายนอก

The External Quality Assessment Scheme in Clinical Immunology; EQAI
รายละเอียดโครงการ
คู่มือการรายงานผล
คู่มือสมาชิก
ข่าวสารประชาสัมพันธ์

Trial 3/2564

โครงการได้ทำการจัดส่งตัวอย่างการทดสอบให้สมาชิกเรียบร้อยแล้ว
เมื่อวันที่ 20 กรกฏาคม 2564

ผลประเมินการทดสอบ Trial 3/2564

สมาชิกสามารถดาวน์โหลดผลการประเมินการทดสอบ Trial 3/2564 ได้แล้วในระบบเว็บไซต์ของสมาชิก new

Tentative Report
รายงานผลเบื้องต้น

TRIAL 1-2020 (1/2563)

มีนาคม 2563

TRIAL 2-2020 (2/2563)

มิถุนายน 2563

TRIAL 3-2020 (3/2563)

ตุลาคม 2563

TRIAL 4-2020 (4/2563)

ธันวาคม 2563

Primary Result

TRIAL 1-2021 (1/2564)

กุมภาพันธ์ 2564

TRIAL 2-2021 (2/2564)

พฤษภาคม 2564

TRIAL 3-2021 (3/2564)

Syphilis Serology สิงหาคม 2564 new

TRIAL 3-2021 (3/2564)

HBV Serology สิงหาคม 2564 new

Final Report
รายงานผลฉบับสมบูรณ์
Syphilis Serology

TRIAL SE-01-21-1 (1/2564)

มีนาคม 2564

TRIAL SE-01-21-2 (2/2564)

มิถุนายน 2564

TRIAL SE-01-21-3 (3/2564)

กันยายน 2564 new

TRIAL SE-01-20-4 (4/2563)

ธันวาคม 2563


HBV Serology

TRIAL SE-02-21-1 (1/2564)

มีนาคม 2564

TRIAL SE-02-21-2 (2/2564)

มิถุนายน 2564

TRIAL SE-02-21-3 (3/2564)

กันยายน 2564
new

TRIAL SE-02-20-4 (4/2563)

ธันวาคม 2563


Annual Report
รายงานผลประจำปี 2563

Syphilis Serology

TRIAL SE-01-20

HBV Serology

TRIAL SE-02-20

ภาควิชาจุลชีววิทยาคลินิกและเทคโนโลยีประยุกต์

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
02 441 4371 ต่อ 2838

Phone

080 982 5570

Mobile phone

eqai.mahidol@gmail.com

E-mail