โครงการ EQAI: Syphilis ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17043:2010
จากกองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ (หมายเลข 0033)

EQAI: Syphilis have been accredited by ISO/IEC 17043:2010
and under the Bureau of Laboratory Accreditation, Department of Science Service. (PTP No. 0033)

โครงการประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิกโดยองค์กรภายนอก

The External Quality Assessment Scheme in Clinical Immunology

EQAI: Syphilis ISO

คู่มือโครงการ

รายงานผลการประเมิน

รายงานผลเบื้องต้น (Preliminary Report)

Trial 1/2566

รายงานผลฉบับสมบูรณ์ (Final Report)

รายงานประจำปี (Annual Report)

ปี 2565

EQAI: HBV

คู่มือโครงการ

รายงานผลการประเมิน

รายงานผลเบื้องต้น (Preliminary Report)

February 2023

รายงานผลฉบับสมบูรณ์ (Final Report)

March 2023

รายงานประจำปี (Annual Report)

โครงการประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิกโดยองค์กรภายนอก
ภาควิชาจุลชีววิทยาคลินิกและเทคโนโลยีประยุกต์
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
02 441 4376 ต่อ 2512
080 982 5570
eqai.mahidol@gmail.com