โครงการ EQAB ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17043:2010
จากกองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ (หมายเลข 0033)

EQAB have been accredited by ISO/IEC 17043:2010
and under the Bureau of Laboratory Accreditation, Department of Science Service. (PTP No. 0033)

โครงการประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการทางแบคทีเรียวิทยาโดยองค์กรภายนอก

The External Quality Assessment Scheme in Bacteriology

EQAB: BACTERIOLOGY ISO

DOCUMENT DOWNLOAD:


NOTIFICATION:

Sample test instruction document for EQAB

update 21 February 2024

Trial 2024
Trial 2024

Preliminary Report for EQAB

Trial 2/2024
Trial 3/2024

2024: Dispatch Date

Round 1
February
Thu 15
Round 2
June
Thu 13
Round 3
October
Thu 17
โครงการประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการทางแบคทีเรียวิทยา โดยองค์กรภายนอก
ภาควิชาจุลชีววิทยาคลินิกและเทคโนโลยีประยุกต์
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
02 441 4376 ต่อ 2530
061 174 7884
eqab.mtmu@gmail.com