Chonnipa Pantakrud

 • Quality meetup 2024

  โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาห้องปฏิบัติการเครือข่าย โครงการประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการโดยองค์กรภายนอก ประจำปี 2567 ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา หลักการและเหตุผล คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้ให้บริการโครงการประเมินคุณภาพการวิเคราะห์ ทางห้องปฏิบัติการโดยองค์กรภายนอก (External Quality Assessment, EQA) ที่สำคัญของประเทศไทย รวมถึงสมาชิกบางส่วนจากประเทศใกล้เคียง จากการดำเนินงานที่ผ่านมา ได้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง    โครงการฯ และสมาชิก นำไปสู่การพัฒนาโครงการฯ และสนับสนุนการปรับปรุงและธำรงไว้ซึ่งมาตรฐาน ของห้องปฏิบัติการ สมาชิก ทำให้ปัจจุบันโครงการฯ ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17043 ในขอบข่ายภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก:ซิฟิลิสซีโรโลยี (EQAI: Syphilis) และแบคทีเรียวิทยาคลินิก (EQAB) และมีเป้าหมายที่จะทำการขยายขอบข่ายการรับรองให้ครอบคลุมทุกโครงการ เพื่อให้สมาชิกได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการฯ ให้ได้มากที่สุดพร้อมเกิดความมั่นใจในมาตรฐานการให้บริการของโครงการฯ ทั้งนี้ เพื่อชี้แจงให้สมาชิกเข้าใจวัตถุประสงค์ รูปแบบการดำเนินงาน แผนการปรับปรุงพัฒนาโครงการฯ การอบรมทางวิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้อง และเป็นช่องทางในการรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และคำแนะนำจากสมาชิก เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างโครงการฯ และสมาชิกให้มากยิ่งขึ้น ทางโครงการฯ จึงได้จัดโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาห้องปฏิบัติการเครือข่าย (Quality Meetup) โครงการประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการโดยองค์กรภายนอก ประจำปี 2567 การจัดกิจกรรมนี้จะมีประโยชน์ […]

  Read more: Quality meetup 2024
 • eqacm

  โครงการประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการด้านสารบ่งชี้โรคหัวใจโดยองค์กรภายนอก The External Quality Assessment Scheme in Cardiac Markers; EQACM คู่มือสมาชิก | Handbook Handbook – 2024 New EQACM – Cardiac Markers ค่าธรรมเนียมสมาชิกรายปี 5,000.00 บาท 2 ตัวอย่าง / รอบ 6 รอบ/ปี (ทุกวันที่ 15 ของเดือน เริ่ม ก.พ. เดือนเว้นเดือน) โครงการประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการด้านสารบ่งชี้โรคหัวใจโดยองค์กรภายนอก ศูนย์พัฒนามาตรฐานและการประเมินผลิตภัณฑ์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล 999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 02 441 4376 ต่อ 2511, 2524 098 910 […]

  Read more: eqacm
 • sample

  โครงการประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการโดยองค์กรภายนอก The External Quality Assessment Scheme in Clinical Laboratory ปัญหาตัวอย่างเสียหาย/ไม่ได้รับตัวอย่างทดสอบ   สามารถยื่นคำร้องได้ที่ Click here โครงการประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการโดยองค์กรภายนอก ศูนย์พัฒนามาตรฐานและการประเมินผลิตภัณฑ์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล 999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 02 441 4376 ต่อ 2512 063 895 1287 eqamtmu@gmail.com

  Read more: sample
 • problem

  โครงการประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการโดยองค์กรภายนอก The External Quality Assessment Scheme in Clinical Laboratory Q : ไม่ทราบเว็บไซต์สำหรับเข้าสู่ระบบรายงานผล A : https://eqamt.mahidol.ac.th/ Q : ไม่ทราบ Username A : Username ของท่านคือ E-mail ที่ใช้ในการสมัครสมาชิก หรือท่านสามารถดูที่เอกสารกำหับตัวอย่างที่ท่านได้รับ Q : ลืมรหัสผ่าน A : ท่านสามารถตั้งรหัสผ่านใหม่ได้ที่ https://fsoftprodev.xyz/mhd/member/forgot Q : ไม่พบเมนูรายงานผล A : 1. สมาชิก Login โดยใช้ Username เดียวกับ ที่ใช้สมัครสมาชิกมาหรือไม่ ?          หากไม่ใช่ ให้ท่าน Login โดยใช้เมล์ที่สมัครเข้ามา โดยดูที่เอกสารกำกับตัวอย่างที่ท่านได้รับ     […]

  Read more: problem
 • Protected: EQAS

  There is no excerpt because this is a protected post.

  Read more: Protected: EQAS
 • EQAM

  โครงการประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการจุลทรรศนศาสตร์คลินิกโดยองค์กรภายนอก The External Quality Assessment Scheme in Clinical Microscopy ค่าธรรมเนียมสมาชิกรายปี B-EQAM : 3,500.00 H-EQAM : 3,500.00 UC-EQAM : 1,500.00 โครงการประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการจุลทรรศนศาสตร์คลินิกโดยองค์กรภายนอก ภาควิชาจุลทรรศศาสตร์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล 999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 B-EQAM & H-EQAM : 082 212 2557 UC-EQAM : 065 242 2660 02 411 2258 ต่อ 171 eqammtmu@gmail.com

  Read more: EQAM
 • EQAB

  โครงการ EQAB ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17043:2010 จากกองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ (หมายเลข 0033) EQAB have been accredited by ISO/IEC 17043:2010 and under the Bureau of Laboratory Accreditation, Department of Science Service. (PTP No. 0033) Certificate โครงการประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการทางแบคทีเรียวิทยาโดยองค์กรภายนอก The External Quality Assessment Scheme in Bacteriology EQAB: BACTERIOLOGY DOCUMENT DOWNLOAD: คู่มือสมาชิก ประจำปี 2567 คู่มือรายงานผลออนไลน์ ประจำปี 2567 NOTIFICATION: Sample test instruction document for […]

  Read more: EQAB
 • EQAP

  โครงการประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการทางปรสิตวิทยาโดยองค์กรภายนอก The External Quality Assessment Scheme in Parasitology คู่มือสมาชิก | Handbook Handbook – 2024 Handbook – 2023 ค่าธรรมเนียมสมาชิกรายปี 2,000.00 โครงการประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการทางปรสิตวิทยาโดยองค์กรภายนอก ภาควิชาเทคทิคการแพทย์ชุมชน คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล 999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 02 441 4371 ต่อ 2832 097 079 9379 eqap.mahidol@gmail.com

  Read more: EQAP
 • EQAT

  โครงการประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการด้านสารบ่งชี้มะเร็งโดยองค์กรภายนอก The External Quality Assessment Scheme in Tumor Markers คู่มือสมาชิก | Handbook Handbook – 2024 New Handbook – 2023 ค่าธรรมเนียมสมาชิกรายปี 4,500.00 โครงการประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการด้านสารบ่งชี้มะเร็งโดยองค์กรภายนอก ภาควิชาเคมีคลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล 999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 02 441 4376 ต่อ 2512 098 910 1860 eqatmumt@gmail.com

  Read more: EQAT
 • EQAH

  โครงการประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการด้านฮอร์โมนโดยองค์กรภายนอก The External Quality Assessment Scheme in Hormones คู่มือสมาชิก | Handbook Handbook – 2024 Handbook – 2023 ค่าธรรมเนียมสมาชิกรายปี 4,500.00 โครงการประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการด้านฮอร์โมนโดยองค์กรภายนอก ภาควิชาเคมีคลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล 999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 081 620 6394 eqahmumt@gmail.com

  Read more: EQAH