โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาห้องปฏิบัติการเครือข่าย

โครงการประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการโดยองค์กรภายนอก

ประจำปี 2567

หลักการและเหตุผล

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้ให้บริการโครงการประเมินคุณภาพการวิเคราะห์ ทางห้องปฏิบัติการโดยองค์กรภายนอก (External Quality Assessment, EQA) ที่สำคัญของประเทศไทย รวมถึงสมาชิกบางส่วนจากประเทศใกล้เคียง จากการดำเนินงานที่ผ่านมา ได้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง    โครงการฯ และสมาชิก นำไปสู่การพัฒนาโครงการฯ และสนับสนุนการปรับปรุงและธำรงไว้ซึ่งมาตรฐาน ของห้องปฏิบัติการ สมาชิก ทำให้ปัจจุบันโครงการฯ ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17043 ในขอบข่ายภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก:ซิฟิลิสซีโรโลยี (EQAI: Syphilis) และแบคทีเรียวิทยาคลินิก (EQAB) และมีเป้าหมายที่จะทำการขยายขอบข่ายการรับรองให้ครอบคลุมทุกโครงการ เพื่อให้สมาชิกได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการฯ ให้ได้มากที่สุดพร้อมเกิดความมั่นใจในมาตรฐานการให้บริการของโครงการฯ

ทั้งนี้ เพื่อชี้แจงให้สมาชิกเข้าใจวัตถุประสงค์ รูปแบบการดำเนินงาน แผนการปรับปรุงพัฒนาโครงการฯ การอบรมทางวิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้อง และเป็นช่องทางในการรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และคำแนะนำจากสมาชิก เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างโครงการฯ และสมาชิกให้มากยิ่งขึ้น ทางโครงการฯ จึงได้จัดโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาห้องปฏิบัติการเครือข่าย (Quality Meetup) โครงการประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการโดยองค์กรภายนอก ประจำปี 2567 การจัดกิจกรรมนี้จะมีประโยชน์ ต่อโครงการฯ ในการได้รับข้อมูลเพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาโครงการฯ ให้ตอบสนองความต้องการ ของสมาชิกและบริบทที่เหมาะสมตามมาตรฐานของวิชาชีพยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ รูปแบบการดำเนินงาน แผนการปรับปรุงพัฒนาโครงการฯ สะท้อนผล การดำเนินโครงการฯ สาขาต่าง ๆ ให้สมาชิกรับทราบ
  2. เป็นช่องทางในการรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และคำแนะนำจากสมาชิก เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการดำเนินงานของโครงการให้เป็นไปตามความต้องการของสมาชิกและบริบท ตามมาตรฐานของห้องปฏิบัติการ
  3. สร้างความมั่นใจในคุณภาพการดำเนินการของโครงการประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการโดยองค์กรภายนอก

ผู้รับผิดชอบโครงการ

  1. ศูนย์พัฒนามาตรฐานและการประเมินผลิตภัณฑ์ 
  2. โครงการประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการเคมีคลินิกโดยองค์กรภายนอกสาขาต่าง ๆ
  3. ภาควิชาเคมีคลินิก
  4. ภาควิชาจุลชีววิทยาคลินิกและเทคโนโลยีประยุกต์
  5. ภาควิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก
  6.  ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ชุมชน

เวลาและสถานที่

ออนไลน์ (online) ผ่าน ZOOM Meeting  ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2567 (เวลา 13.00 – 16.30 น.)

อังคาร | 28 พฤษภาคม 2567
CMTE 3 คะแนน
13:00 – 13:05 น.
ลงทะเบียน / วิดีทัศน์แนะนำโครงการฯ
13:05 – 13:10 น.
คณบดีกล่าวเปิดงาน
13:10 – 13:25 น.
EQAS MUMT e-Service
13:25 – 13:50 น.
P2P - EQAP | Parasitology
13:50 – 14:15 น.
P2P - EQAM | Microscopy
14:15 – 14:40 น.
P2P - EQAI | Immunology
14:40 – 14:50 น.
พัก 10 นาที
14:50 – 15:15 น.
P2P - EQAC | Clinical Chemistry & EQACM | Cardiac Markers
15:15 – 15:40 น.
P2P - EQAH | Thyroid Hormones & EQAT | Tumor Markers
15:40 – 16:05 น.
P2P - EQAB | Bacteriology
16:05 – 16:30 น.
ถาม-ตอบ รับฟังข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น

เอกสารประกอบการจัดโครงการ

เอกสารประกอบการสัมมนา