หมวดหมู่: schemes

EQAMEQAM

โครงการประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการจุลทรรศนศาสตร์คลินิกโดยองค์กรภายนอก

The External Quality Assessment Scheme in Clinical Microscopy; EQAM
คู่มือโครงการ
เอกสารรายงานผล

ภาควิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
02 411 2258 ต่อ 171

Phone

eqammtmu@gmail.com

E-mail

EQAPEQAP

โครงการประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการทางปรสิตวิทยาโดยองค์กรภายนอก

The External Quality Assessment Scheme in Parasitology; EQAP

ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ชุมชน

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
02 441 4371 ต่อ 2832

Phone

eqap.mahidol@gmail.com

E-mail

EQATEQAT

โครงการประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการด้านสารบ่งชี้มะเร็งโดยองค์กรภายนอก

The External Quality Assessment Scheme in Tumor Markers; EQAT

ภาควิชาเคมีคลินิก

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
081 620 6394

Mobile phone

eqatmumt@gmail.com

E-mail

EQAHEQAH

โครงการประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการด้านฮอร์โมนโดยองค์กรภายนอก

The External Quality Assessment Scheme in Hormones; EQAH

โครงการประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการด้านฮอร์โมนโดยองค์กรภายนอก

ภาควิชาเคมีคลินิก

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
081 620 6394

Mobile phone

eqahmumt@gmail.com

E-mail

Icons made by Flat Icons from www.flaticon.com

EQACEQAC

โครงการประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการเคมีคลินิกโดยองค์กรภายนอก

The External Quality Assessment Scheme in Clinical Chemistry; EQAC

ภาควิชาเคมีคลินิก

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
eqacmumt@gmail.com

E-mail

EQAIEQAI

โครงการประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิกโดยองค์กรภายนอก

The External Quality Assessment Scheme in Clinical Immunology; EQAI
รายละเอียดโครงการ
คู่มือการรายงานผล
คู่มือสมาชิก
ข่าวสารประชาสัมพันธ์

Trial 4/2565

โครงการได้ทำการจัดส่งตัวอย่างการทดสอบให้สมาชิกเรียบร้อยแล้ว
เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2565 new

ผลประเมินการทดสอบ Trial 3/2565

สมาชิกสามารถดาวน์โหลดผลการประเมินการทดสอบ Trial 3/2565 ได้แล้วในระบบเว็บไซต์ของสมาชิก

Tentative Report
รายงานผลเบื้องต้น

TRIAL 1-2020 (1/2563)

มีนาคม 2563

TRIAL 2-2020 (2/2563)

มิถุนายน 2563

TRIAL 3-2020 (3/2563)

ตุลาคม 2563

TRIAL 4-2020 (4/2563)

ธันวาคม 2563

Primary Result

Syphilis Serology

TRIAL 1-2022 (1/2565)

Syphilis Serology : มีนาคม 2565

TRIAL 2-2022 (2/2565)

Syphilis Serology : พฤษภาคม 2565

TRIAL 3-2022 (3/2565)

Syphilis Serology สิงหาคม 2565

TRIAL 4-2021 (4/2565)

Syphilis Serology พฤษจิกายน 2564 new

Hepatitis B Virus Serology

TRIAL 1-2022 (1/2565)

Hepatitis B Virus Serology : มีนาคม 2565

TRIAL 2-2022 (2/2565)

Hepatitis B Serology : พฤษภาคม 2565

TRIAL 3-2022 (3/2565)

HBV Serology สิงหาคม 2565

TRIAL 4-2022 (4/2565)

HBV Serology พฤศจิกายน 2565 new

Final Report
รายงานผลฉบับสมบูรณ์
Syphilis Serology

TRIAL SE-01-22-1 (1/2565)

มีนาคม 2565

TRIAL SE-01-22-2 (2/2565)

มิถุนายน 2565

TRIAL SE-01-22-3 (3/2565)

กันยายน 2565 new

TRIAL SE-01-21-4 (4/2564)

ธันวาคม 2564

Hepatitis B Virus Serology

TRIAL SE-02-22-1 (1/2565)

มีนาคม 2565

TRIAL SE-02-22-2 (2/2565)

มิถุนายน 2565

TRIAL SE-02-22-3 (3/2565)

กันยายน 2565
new

TRIAL SE-02-21-4 (4/2564)

ธันวาคม 2564

Annual Report
รายงานผลประจำปี 2564

ภาควิชาจุลชีววิทยาคลินิกและเทคโนโลยีประยุกต์

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
02 441 4376 ต่อ 2528, 2529

Phone

080 982 5570

Mobile phone

eqai.mahidol@gmail.com

E-mail

EQABEQAB

โครงการประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการทางแบคทีเรียวิทยาโดยองค์กรภายนอก

The External Quality Assessment Scheme in Bacteriology; EQAB

ภาควิชาจุลชีววิทยาคลินิกและเทคโนโลยีประยุกต์

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10700
02 441 4371 ต่อ 2528

Phone

061 174 7884

Phone

eqab.mtmu@gmail.com

E-mail