Center

 • sample

  โครงการประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการโดยองค์กรภายนอก The External Quality Assessment Scheme in Clinical Laboratory ปัญหาตัวอย่างเสียหาย/ไม่ได้รับตัวอย่างทดสอบ   สามารถยื่นคำร้องได้ที่ Click here โครงการประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการโดยองค์กรภายนอก ศูนย์พัฒนามาตรฐานและการประเมินผลิตภัณฑ์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล 999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 02 441 4376 ต่อ 2512 063 895 1287 eqamtmu@gmail.com

  Read more: sample
 • problem

  โครงการประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการโดยองค์กรภายนอก The External Quality Assessment Scheme in Clinical Laboratory Q : ไม่ทราบเว็บไซต์สำหรับเข้าสู่ระบบรายงานผล A : https://eqamt.mahidol.ac.th/ Q : ไม่ทราบ Username A : Username ของท่านคือ E-mail ที่ใช้ในการสมัครสมาชิก หรือท่านสามารถดูที่เอกสารกำหับตัวอย่างที่ท่านได้รับ Q : ลืมรหัสผ่าน A : ท่านสามารถตั้งรหัสผ่านใหม่ได้ที่ https://fsoftprodev.xyz/mhd/member/forgot Q : ไม่พบเมนูรายงานผล A : 1. สมาชิก Login โดยใช้ Username เดียวกับ ที่ใช้สมัครสมาชิกมาหรือไม่ ?          หากไม่ใช่ ให้ท่าน Login โดยใช้เมล์ที่สมัครเข้ามา โดยดูที่เอกสารกำกับตัวอย่างที่ท่านได้รับ     […]

  Read more: problem
 • EQAS

  โครงการประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการโดยองค์กรภายนอก The External Quality Assessment Scheme in Clinical Laboratory เว็บไซต์หลัก รายละเอียดโครงการ คู่มือการสมัครสมาชิกประจำปี 2567 / หนังสือประชาสัมพันธ์การสมัครสมาชิก Click here โครงการประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการโดยองค์กรภายนอก ศูนย์พัฒนามาตรฐานและการประเมินผลิตภัณฑ์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล 999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 02 441 4376 ต่อ 2512 063 895 1287 eqamtmu@gmail.com

  Read more: EQAS
 • Interlaboratory Comparison

  รายงานผล ILC:Clinical Chemistry ครั้งที่ 2/2566

  Read more: Interlaboratory Comparison
 • Quality Meetup

  โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาห้องปฏิบัติการเครือข่าย โครงการประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการโดยองค์กรภายนอก ประจำปี 2566 หลักการและเหตุผล คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้ให้บริการโครงการประเมินคุณภาพการวิเคราะห์ ทางห้องปฏิบัติการโดยองค์กรภายนอก (External Quality Assessment, EQA) ที่สำคัญของประเทศไทย รวมถึงสมาชิกบางส่วนจากประเทศใกล้เคียง จากการดำเนินงานที่ผ่านมา ได้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างโครงการฯ และสมาชิก นำไปสู่การพัฒนาโครงการฯ และสนับสนุนการปรับปรุงและธำรงไว้ซึ่งมาตรฐาน ของห้องปฏิบัติการ สมาชิก ทำให้ปัจจุบันโครงการฯ ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17043 ในขอบข่ายภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก:ซิฟิลิสซีโรโลยี (EQAI: Syphilis) และแบคทีเรียวิทยาคลินิก (EQAB) และมีเป้าหมายที่จะทำการขยายขอบข่ายการรับรองให้ครอบคลุมทุกโครงการ เพื่อให้สมาชิกได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการฯ ให้ได้มากที่สุดพร้อมเกิดความมั่นใจในมาตรฐานการให้บริการของโครงการฯ ทั้งนี้ เพื่อชี้แจงให้สมาชิกเข้าใจวัตถุประสงค์ รูปแบบการดำเนินงาน แผนการปรับปรุงพัฒนาโครงการฯ การอบรมทางวิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้อง และเป็นช่องทางในการรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และคำแนะนำจากสมาชิก เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างโครงการฯ และสมาชิกให้มากยิ่งขึ้น ทางโครงการฯ จึงได้จัดโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาห้องปฏิบัติการเครือข่าย (Quality Meetup) โครงการประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการโดยองค์กรภายนอก ประจำปี 2566 การจัดกิจกรรมนี้จะมีประโยชน์ ต่อโครงการฯ ในการได้รับข้อมูลเพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาโครงการฯ ให้ตอบสนองความต้องการ […]

  Read more: Quality Meetup