กิจกรรมที่ผ่านมา

โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาห้องปฏิบัติการเครือข่าย

โครงการประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการโดยองค์กรภายนอก

ประจำปี 2566

หลักการและเหตุผล

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้ให้บริการโครงการประเมินคุณภาพการวิเคราะห์ ทางห้องปฏิบัติการโดยองค์กรภายนอก (External Quality Assessment, EQA) ที่สำคัญของประเทศไทย รวมถึงสมาชิกบางส่วนจากประเทศใกล้เคียง จากการดำเนินงานที่ผ่านมา ได้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างโครงการฯ และสมาชิก นำไปสู่การพัฒนาโครงการฯ และสนับสนุนการปรับปรุงและธำรงไว้ซึ่งมาตรฐาน ของห้องปฏิบัติการ สมาชิก ทำให้ปัจจุบันโครงการฯ ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17043 ในขอบข่ายภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก:ซิฟิลิสซีโรโลยี (EQAI: Syphilis) และแบคทีเรียวิทยาคลินิก (EQAB) และมีเป้าหมายที่จะทำการขยายขอบข่ายการรับรองให้ครอบคลุมทุกโครงการ เพื่อให้สมาชิกได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการฯ ให้ได้มากที่สุดพร้อมเกิดความมั่นใจในมาตรฐานการให้บริการของโครงการฯ

ทั้งนี้ เพื่อชี้แจงให้สมาชิกเข้าใจวัตถุประสงค์ รูปแบบการดำเนินงาน แผนการปรับปรุงพัฒนาโครงการฯ การอบรมทางวิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้อง และเป็นช่องทางในการรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และคำแนะนำจากสมาชิก เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างโครงการฯ และสมาชิกให้มากยิ่งขึ้น ทางโครงการฯ จึงได้จัดโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาห้องปฏิบัติการเครือข่าย (Quality Meetup) โครงการประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการโดยองค์กรภายนอก ประจำปี 2566 การจัดกิจกรรมนี้จะมีประโยชน์ ต่อโครงการฯ ในการได้รับข้อมูลเพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาโครงการฯ ให้ตอบสนองความต้องการ ของสมาชิกและบริบทที่เหมาะสมตามมาตรฐานของวิชาชีพยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ รูปแบบการดำเนินงาน แผนการปรับปรุงพัฒนาโครงการฯ สะท้อนผล การดำเนินโครงการฯ สาขาต่าง ๆ ให้สมาชิกรับทราบ
  2. จัดอบรมด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องกับโครงการประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการโดยองค์กรภายนอกสาขาต่าง ๆ
  3. เป็นช่องทางในการรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และคำแนะนำจากสมาชิก เพื่อใช้เป็นข้อมูล ในการพัฒนาการดำเนินงานของโครงการให้เป็นไปตามความต้องการของสมาชิกและบริบทตามมาตรฐานของห้องปฏิบัติการ
  4. สร้างความมั่นใจในคุณภาพและมาตรฐานการดำเนินงานของโครงการประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการโดยองค์กรภายนอก

ผู้รับผิดชอบโครงการ

  1. ศูนย์พัฒนามาตรฐานและประเมินผลิตภัณฑ์ 
  2. โครงการประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการเคมีคลินิกโดยองค์กรภายนอกสาขาต่าง ๆ
  3. ภาควิชาเคมีคลินิก
  4. ภาควิชาจุลชีววิทยาคลินิกและเทคโนโลยีประยุกต์
  5. ภาควิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก
  6.  ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ชุมชน