Uncategorized

 • Quality meetup 2024

  โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาห้องปฏิบัติการเครือข่าย โครงการประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการโดยองค์กรภายนอก ประจำปี 2567 ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา หลักการและเหตุผล คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้ให้บริการโครงการประเมินคุณภาพการวิเคราะห์ ทางห้องปฏิบัติการโดยองค์กรภายนอก (External Quality Assessment, EQA) ที่สำคัญของประเทศไทย รวมถึงสมาชิกบางส่วนจากประเทศใกล้เคียง จากการดำเนินงานที่ผ่านมา ได้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง    โครงการฯ และสมาชิก นำไปสู่การพัฒนาโครงการฯ และสนับสนุนการปรับปรุงและธำรงไว้ซึ่งมาตรฐาน ของห้องปฏิบัติการ สมาชิก ทำให้ปัจจุบันโครงการฯ ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17043 ในขอบข่ายภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก:ซิฟิลิสซีโรโลยี (EQAI: Syphilis) และแบคทีเรียวิทยาคลินิก (EQAB) และมีเป้าหมายที่จะทำการขยายขอบข่ายการรับรองให้ครอบคลุมทุกโครงการ เพื่อให้สมาชิกได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการฯ ให้ได้มากที่สุดพร้อมเกิดความมั่นใจในมาตรฐานการให้บริการของโครงการฯ ทั้งนี้ เพื่อชี้แจงให้สมาชิกเข้าใจวัตถุประสงค์ รูปแบบการดำเนินงาน แผนการปรับปรุงพัฒนาโครงการฯ การอบรมทางวิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้อง และเป็นช่องทางในการรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และคำแนะนำจากสมาชิก เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างโครงการฯ และสมาชิกให้มากยิ่งขึ้น ทางโครงการฯ จึงได้จัดโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาห้องปฏิบัติการเครือข่าย (Quality Meetup) โครงการประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการโดยองค์กรภายนอก ประจำปี 2567 การจัดกิจกรรมนี้จะมีประโยชน์ […]

  Read more: Quality meetup 2024
 • eqacm

  โครงการประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการด้านสารบ่งชี้โรคหัวใจโดยองค์กรภายนอก The External Quality Assessment Scheme in Cardiac Markers; EQACM คู่มือสมาชิก | Handbook Handbook – 2024 New EQACM – Cardiac Markers ค่าธรรมเนียมสมาชิกรายปี 5,000.00 บาท 2 ตัวอย่าง / รอบ 6 รอบ/ปี (ทุกวันที่ 15 ของเดือน เริ่ม ก.พ. เดือนเว้นเดือน) โครงการประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการด้านสารบ่งชี้โรคหัวใจโดยองค์กรภายนอก ศูนย์พัฒนามาตรฐานและการประเมินผลิตภัณฑ์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล 999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 02 441 4376 ต่อ 2511, 2524 098 910 […]

  Read more: eqacm
 • Service statistics

  EQAS MUMT e-Service สถิติการให้บริการ EQAS MUMT Service statistics ปี 2555 – 2562 โครงการฯ รับ-ส่ง บริการผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ไปรษณีย์ และโทรสาร ปี 2563 – ปัจจุบัน โครงการฯ ให้บริการผ่านทาง e-Service ร้อยละ 100 ดังนั้น ตั้งแต่ปี 2555 ถึงปัจจุบัน ทางโครงการฯ จึงไม่มีผู้รับบริการที่เข้ามารับบริการ ณ จุดให้บริการ (walk-in) (จำนวน 0 ราย) Year 2024 October 3,974 November 646 December 70 January 33 February 22 March 5 4,723 Participants April […]

  Read more: Service statistics
 • Certificate

  EQAS MUMT e-Service การใช้งานระบบประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์ e-Certificate [1] เข้าสู่ระบบ [2] คลิก “Certificate” และเลือก” ปีที่เข้าร่วมสมาชิก” [3] คลิก “Download” ประกาศนียบัตรในโครงการที่ท่านได้รับ หมายเหตุ จะ ไม่พบ ปุ่ม “Download” ในกรณีต่อไปนี้ 1. โครงการยังไม่ออกประกาศนียบัตร 2. ระยะเวลาเกิน 1 ปี หลังจากออกประกาศนียบัตร 3. โครงการฯ แจ้งออกประกาศนียบัตรแล้ว (ไม่เกิน 1 ปี) แสดงว่า ท่านมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนในการพิจารณามอบประกาศนียบัตรจากโครงการ หรือสามารถติดต่อโครงการฯ เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม [4] คลิก “พิมพ์” เพื่อจัดพิมพ์ประกาศนียบัตรของสมาชิก การตั้งค่าเครื่องพิมพ์ – ขนาดกระดาษ: A4 – แนว: นอน – ระยะขอบ : ไม่มี ศูนย์พัฒนามาตรฐานและการประเมินผลิตภัณฑ์ […]

  Read more: Certificate
 • Report

  EQAS MUMT e-Service การใช้งานระบบรายงานผลการประเมิน Reports [1] เข้าสู่ระบบ [2] คลิก “ผลการประเมิน” และเลือก” ปีที่ทำการประเมิน” [3] คลิก “Trial” โครงการที่ท่านต้องการดูรายงานผลการประเมิน [4] คลิก “ผลการประเมิน” ของ Trial ที่ท่านต้องการดูผล หมายเหตุ – หากไม่พบปุ่ม “ผลการประเมิน” แต่ทางโครงการฯ แจ้งว่าออกรายงานผลแล้ว กรุณาติดต่อโครงการฯ โดยทันที [5] คลิก “ชื่อไฟล์” นามสกุล .pdf เพื่อดูรายงานผล [6] ระบบจะแสดงรายงานผลของสมาชิก สามารถกด “⤓” เพื่อดาวน์โหลดรายงานผล “🖶” เพื่อพิมพ์ผลออก ศูนย์พัฒนามาตรฐานและการประเมินผลิตภัณฑ์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล 999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 02 441 […]

  Read more: Report