ประเมินความพึงพอใจ

ผู้ให้บริการ
EQAC : ภาควิชาเคมีคลินิก
EQAH : ภาควิชาเคมีคลินิก
EQAT : ภาควิชาเคมีคลินิก
EQAP : ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ชุมชน
B-EQAM : ภาควิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก
H-EQAM : ภาควิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก
UC-EQAM : ภาควิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก
EQAI : Syphilis : ภาควิชาจุลชีววิทยาคลินิกฯ
EQAI : HBV : ภาควิชาจุลชีววิทยาคลินิกฯ
EQAB : GRAM, AFB, IDEN&AST : ภาควิชาจุลชีววิทยาคลินิกฯ
ผู้ให้บริการ : ศูนย์พัฒนามาตรฐานและการประเมินผลิตภัณฑ์