อัตราค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิก ประจำปี 2565

สาขาเคมีคลินิก

สาขาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก

สาขาปรสิตวิทยา

สาขาภูมิคุ้มกันวิทยา

สาขาแบคทีเรียวิทยา

*ค่าธรรมเนียมข้างต้น เป็นไปตามประกาศคณะเทคนิคการแพทย์ เรื่อง อัตราค่าสมาชิกโครงการตรวจประเมินคุณภาพทางห้องปฏิบัติการโดยองค์กรภายนอก (ฉบับที่ 1, 2 และ 3)