เข้าสู่ระบบสำหรับผู้สนับสนุนสมาชิก

Sponsor's system Login

***ยังไม่เปิดระบบ***
ผู้สนับสนุนสมาชิก | Sponsor

วิธีการการสนับสนุนค่าธรรมเนียมให้กับสมาชิก

1. ชำระแบบแยกรายเดียว (Individual)

เหมาะสำหรับสนับสนุนตั้งแต่ 1 - 10 ราย หรือต้องการชำระ เพื่อรับใบเสร็จแยกแต่ละราย

ชำระแยกรายเดียว

Individual Payment

1. รับแบบยืนยันการสมัครจากสมาชิก
2. ชำระเงิน
3. แจ้งชำระเงิน
4. รับใบเสร็จรับเงิน
5. รายการสมัครสมบูรณ์

2. ชำระแบบกลุ่ม (Group)

เหมาะสำหรับสนับสนุนตั้งแต่ 10 รายขึ้นไป โดยชำระรวมในบิลเดียว

ชำระแบบกลุ่ม

Group Payment

1. รวบรวมแบบยืนยันการสมัครจากสมาชิก
2. ส่งให้ศูนย์ฯ
3. รับใบวางบิลและชำระเงิน
4. แจ้งชำระเงิน
5. รับใบเสร็จรับเงิน
6. รายการสมัครสมบูรณ์

ตัวอย่าง "แบบยืนยันการสมัครสมาชิก"

คำถามที่พบบ่อย

หากท่านต้องการชำระเงินในบิลเดียว ท่านสามารถทำตามวิธีการชำระเงินแบบกลุ่มได้

ไม่แนะนำ เนื่องจาก Account ที่ใช้สมัคร จะต้องนำไปใช้ในการรายงานผล การทดสอบของสมาชิก หากผู้สนับสนุนสมัครให้สมาชิก แต่ไม่ได้แจ้ง Username และ password ให้กับสมาชิก ทางสมาชิกจะไม่สามารถเข้าสู่ระบบ และรายงานผลการทดสอบได้ รวมทั้งหากเมล์ที่ใช้สมัครไม่ใช่เมล์ปัจจุบันของสมาชิก ทางสมาชิกอาจไม่ได้รับข่าวสารที่ทางโครงการฯ จัดส่งให้ทางอีเมล์

ทำไม่ได้ เนื่องจาก หากยังไม่มีรายการสมัครเข้ามา ทางศูนย์ฯ จะไม่สามารถดำเนินการจัดการกับยอดเงิน และไม่สามารถดำเนินการออกใบเสร็จให้กับท่านได้

ไม่ต้องแจ้งแก้ไขข้อมูล ดำเนินการชำระเงินได้เลย เนื่องจากรายละเอียดในการ ออกใบเสร็จ และจัดส่งใบเสร็จ จะต้องยืนยันข้อมูลอีกครั้งใน ขั้นตอนการส่งหลักฐานชำระเงินผ่านระบบ ดังนั้น ทางโครงการฯ จะออกใบเสร็จให้กับท่านตามที่ท่านแจ้งในขั้นตอนนี้

ท่านสามารถขอใบเสร็จด่วนได้ภายใน 20 นาที โดยชำระเงินสดที่ ศูนย์พัฒนา-มาตรฐานและการประเมินผลิตภัณฑ์ (ชั้น 5) คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) หรือ ติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนดำเนินการชำระเงิน