7 ขั้นตอน

การสมัครสมาชิก ประจำปี 2565

EQAS MUMT 2022 Participation

1

00 มิถุนายน 2564

00 June 2021

ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร

Announcement

2

00 กรกฎาคม 2564

00 July 2021

ศึกษารายละเอียดและเงื่อนไข
ในคู่มือการสมัครสมาชิก

Participation Handbook

3

5 กรกฎาคม 2564

ถึง

29 ตุลาคม 2564

5 Jul - 29 Nov 2021

สมัครสมาชิก

Participation

4

ภายใน
7 พฤศจิกายน 2564

ชำระค่าธรรมเนียม

Payment

5

ภายใน
7 พฤศจิกายน 2564

แนบหลักฐานชำระเงิน

Attach proof of payment

6

ทางศูนย์ฯ จัดส่งใบเสร็จรับเงินให้กับสมาชิก

Receive the receipts

7

การสมัครสมาชิกเสร็จสมบูรณ์

Participate successfully

Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Icons made by Icongeek26 from www.flaticon.com
Icons made by srip from www.flaticon.com
Icons made by Payungkead from www.flaticon.com