ประชุมติดตามการเตรียมความพร้อมตามมาตรฐาน ISO/IEC 17043
ครั้งที่ 2/2564
วันศุกร์ 27 สิงหาคม 2564
เวลา 13.00 – 16.00 น.
ZOOM Meeting