การประชุมทบทวนบริหารคุณภาพ (Management Review)
โครงการประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการโดยองค์กรภายนอก
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
วันพฤหัสบดี ที่ 23 มิถุนายน 2565
เวลา 9.00 – 12.00 น.
Zoom Meeting | MUMT09