ตรวจสอบสถานะการสมัคร
และออกใบเสร็จรับเงิน

.....กรุณารอหน้าเว็บโหลดประมาณ 15 วินาที.....