จำนวนสมาชิก ปี 2566

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

EQAC
692 Laboratories 93%
EQAH
515 Laboratories 99%
EQAT
361 Laboratories 99%
EQAP
157 Laboratories 92%
B-EQAM (ปิดรับสมาชิก)
450 Laboratories 100%
H-EQAM (ปิดรับสมาชิก)
220 Laboratories 100%
UC-EQAM
227 Laboratories 99%
EQAI: Syphilis
296 Laboratories 99%
EQAI: HBV
529 Laboratories 99%
EQAB: GRAM
100 Laboratories 76%
EQAB: AFB
104 Laboratories 80%
EQAB: IDEN&AST
38 Laboratories 67%

รายละเอียดการรับสมัครสมาชิก

11 กรกฎาคม 2565
ถึง
4 พฤศจิกายน 2565
ระยะเวลาการเป็นสมาชิก
1 ปี [ม.ค. - ธ.ค. 2566)
จัดส่งตัวอย่างรอบแรก
ม.ค. - ก.พ. 2566

สมาชิกเดิม

สมาชิกใหม่

2.1 คลิกเมนู "สมัครสมาชิก"

2.2 เลือกโครงการที่ต้องการสมัคร และกด "ยืนยันการสมัคร"

กดยืนยันการสมัคร

2.3 กรอกรายละเอียดการชำระเงิน ออกใบเสร็จ และชื่อบนประกาศนียบัตร

3.1 แบบยืนยันการสมัครสมาชิก (Invoice) ในกรณี

-----> 1) หน่วยงานชำระเอง นำส่งให้หน่วยการเงิน ดำเนินการชำระค่าธรรมเนียมการสมัครตามช่องทางในเอกสาร

-----> 2) ผู้สนับสนุนชำระให้ - จัดพิมพ์โดยเลือกเครื่องพิมพ์เป็น "Save to PDF" และนำไฟล์ PDF ส่งให้ผู้แทนรวบรวมเพื่อชำระเงินให้กับสมาชิก

3.2 แนบหลักฐานชำระเงิน ผ่านทางช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ต่อไปนี้

-----> 1) แนบในระบบ ผ่านเมนู "แจ้งชำระเงิน"

-----> 2) E-mail eqamtmu@gmail.com