จำนวนสมาชิก ปี 2566

ข้อมูล ณ วันที่ 12 กันยายน 2565

EQAC
506 Laboratories 68%
EQAH
404 Laboratories 80%
EQAT
290 Laboratories 83%
EQAP
121 Laboratories 71%
EQAI: Syphilis
227 Laboratories 78%
EQAI: HBV
405 Laboratories 81%
B-EQAM (คงเหลือ 28 สิทธิ์)
422 Laboratories 94%
H-EQAM (ปิดรับสมาชิก)
220 Laboratories 100%
UC-EQAM
174 Laboratories 76%
EQAB: GRAM
63 Laboratories 48%
EQAB: AFB
63 Laboratories 48%
EQAB: IDEN&AST
29 Laboratories 52%

รายละเอียดการรับสมัครสมาชิก

11 กรกฎาคม 2565
ถึง
4 พฤศจิกายน 2565
ระยะเวลาการเป็นสมาชิก
1 ปี [ม.ค. - ธ.ค. 2566)
จัดส่งตัวอย่างรอบแรก
ม.ค. - ก.พ. 2566

สมาชิกเดิม

สมาชิกใหม่

1. เข้าสู่ระบบ

2. สมัครสมาชิก

2.1 คลิกเมนู "สมัครสมาชิก"

2.2 เลือกโครงการที่ต้องการสมัคร และกด "ยืนยันการสมัคร"

กดยืนยันการสมัคร

2.3 กรอกรายละเอียดการชำระเงิน ออกใบเสร็จ และชื่อบนประกาศนียบัตร

3. ชำระเงิน

3.1 แบบยืนยันการสมัครสมาชิก (Invoice) ในกรณี

-----> 1) หน่วยงานชำระเอง นำส่งให้หน่วยการเงิน ดำเนินการชำระค่าธรรมเนียมการสมัครตามช่องทางในเอกสาร

-----> 2) ผู้สนับสนุนชำระให้ - จัดพิมพ์โดยเลือกเครื่องพิมพ์เป็น "Save to PDF" และนำไฟล์ PDF ส่งให้ผู้แทนรวบรวมเพื่อชำระเงินให้กับสมาชิก

3.2 แนบหลักฐานชำระเงิน ผ่านทางช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ต่อไปนี้

-----> 1) แนบในระบบ ผ่านเมนู "แจ้งชำระเงิน"

-----> 2) E-mail eqamtmu@gmail.com