ระบบส่งผลการทดสอบ ครั้งที่ 1 / 2567​

โครงการเปรียบเทียบผลระหว่างห้องปฏิบัติการสำหรับคลินิกเทคนิคการแพทย์

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ศูนย์พัฒนามาตรฐานและการประเมินผลิตภัณฑ์
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02 441 4376 ต่อ 2513
E-mail interlabmumt@gmail.com